top of page
 • Waarom gebruik maken van onze diensten?
  P & Cars is: Een voorraad voertuigen met minimaal 1 jaar garantie. Een dienst van makelaar, d.w.z. wij helpen u bij het verkopen of kopen van een voertuig door het hele proces volgens uw verzoek te verzorgen. Vele andere diensten zoals technische inspectie, complete binnen- en/of buitenreiniging, ...
 • Kan ik direct komen?
  P & Cars is alleen beschikbaar op afspraak, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zullen ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn wanneer het u uitkomt.
 • Hoe lang duurt het om mijn nieuwe voertuig te vinden?
  Vanaf onze eerste ontmoeting en na akkoord, gaat P & Cars op zoek naar uw voertuig. Afhankelijk van het voertuig en de tijd van het jaar, zal dit meer of minder tijd in beslag nemen. Wij zullen u een schatting geven tijdens onze ontmoeting.
 • Wat houdt de agentuurdienst voor de verkoop van een voertuig in?
  P & Cars zorgt voor het hele proces van de verkoop van uw voertuig. Wij schatten de prijs van uw voertuig, wij zorgen voor de binnen- en buitenreiniging om een advertentie te maken en deze op verschillende websites te publiceren. Wij beheren dan de potentiële kopers (informatie + afspraken), wij zorgen voor de technische keuring en al het administratieve papierwerk voor de verkoop. U wordt gedurende het hele proces op de hoogte gehouden.
 • Wat is inbegrepen in de dienst van de auto-aankoopagent?
  P & Cars zal u gedurende het gehele proces van de aankoop van uw toekomstige voertuig bijstaan. Tijdens onze ontmoeting deelt u met ons uw wensen betreffende het voertuig (als u geen precieze ideeën hebt, zal P & Cars u graag adviseren volgens uw behoeften / wensen). Zodra dit eerste punt is afgerond, gaat P & Cars op zoek naar het voertuig, reist om het voertuig te taxeren en te onderhandelen, en bezorgt u een volledig verslag. P & Cars zal aan uw zijde staan tijdens de administratieve procedures en zal u begeleiden bij de opvolging van het voertuig eens het gekocht is.
 • Agentenservice of auto-inruil, wat is interessanter?
  Elk heeft zijn voor- en nadelen: Met de agentenservice zal het langer duren om het voertuig te verkopen, maar u krijgt meer geld terug. Met de inruilservice wordt het voertuig direct verkocht, maar krijgt u iets minder geld.
 • Kan ik de auto die ik wil verkopen stockeren?
  Ja, we kunnen uw voertuig 10 dagen zonder extra kosten houden, daarna zullen we een retributie vragen.
 • Ik wil mijn auto verkopen, maar ik wil hem nog steeds gebruiken. Is dit een probleem?
  Geen enkel probleem. P & Cars past zich altijd aan u en uw beschikbaarheid aan. Als u echt geen tijd hebt tijdens uw weken, vinden we wel een andere oplossing.
 • Heb ik het recht om onze overeenkomst over uw bemiddelingsdienst te verbreken?
  Natuurlijk doen we dat. Wij vragen een voorschot bij de ondertekening van het contract. De prijs zal tussen ons worden vastgesteld. Indien u beslist het lopende proces stop te zetten, zullen wij een afrekening maken van de door P & Cars uitgevoerde diensten en u vragen het bedrag aan te vullen indien het hoger is dan de ontvangen waarborg.
 • Hoeveel vraagt u voor uw agentuurdiensten?
  P & Cars werkt in opdracht. We zullen dit alles in detail bespreken op onze eerste bijeenkomst.
 • Pourquoi faire appel à vos services ?
  P & Cars c’est : Un stock de véhicules garantis minimum 1 an . Un service de mandataire, c’est-à-dire que nous vous aidons à vendre ou à acheter un véhicule en nous occupant de tout le processus selon votre demande. Bien d’autres services tels que le passage au contrôle technique, le nettoyage complet intérieur et/ou extérieur, …
 • Puis-je venir directement ?
  P & Cars est à votre disposition exclusivement sur RDV, n’hésitez donc pas à prendre contact avec nous. Nous ferons en sorte d’être disponible lorsque cela vous arrange.
 • Combien de temps vous faudra-t'il afin de trouver mon nouveau véhicule ?
  Dès notre première rencontre et après accord, P & Cars se lancera directement dans la recherche de votre véhicule. Selon le véhicule et la période de l’année, cela prendra + ou – de temps. Nous vous donnerons une estimation lors de notre rencontre.
 • Que comprend le service de mandataire pour la vente d’un véhicule ?
  P & Cars prend en main l'entièreté du processus de la vente de votre véhicule. Nous estimons le prix de votre véhicule, nous nous occupons du nettoyage intérieur et extérieur afin de créer une annonce et la publions sur plusieurs sites. Nous gérons ensuite les potentiels acheteurs (informations + rendez-vous), nous assurons le passage au contrôle technique ainsi que tous les papiers administratifs de la vente. Vous serez tenu au courant tout au long du processus.
 • Que comprend le service de mandataire pour l’achat d’un véhicule ?
  P & Cars vous épaulera durant l'entièreté du processus d’achat de votre futur véhicule. Lors de notre rencontre, vous nous partagerez vos souhaits concernant le véhicule (si vous n’avez pas d’idées précises, P & Cars se fera le plaisir de vous conseiller selon vos besoins / envies). Dès ce premier point rempli, P & Cars se mettra à la recherche du véhicule, se déplacera afin d’expertiser et de négocier le véhicule, et vous fera un rapport complet. P & Cars sera à vos côtés lors des démarches administratives et vous accompagnera dans le suivi du véhicule une fois acheté.
 • Service de mandataire ou reprise de véhicule, qui est le plus intéressant ?"
  Chacun a son avantage et son inconvénient : Avec le service de mandataire, il faudra + de temps pour vendre le véhicule mais vous récupérerez + d’argent. Avec la reprise, le véhicule sera vendu directement mais vous toucherez un peu moins d’argent.
 • Puis-je stocker la voiture que je souhaite vendre ?
  Oui. Nous acceptons de garder votre véhicule durant 10 jours sans frais supplémentaires, au-delà nous demanderons une participation financière.
 • Je souhaite vendre mon véhicule mais je souhaite encore l'utiliser. Est-ce un problème ?
  Il n’y a aucun problème. P & Cars s’adapte toujours à vous et à vos disponibilités. S’il vous est réellement impossible de libérer un moment durant vos semaines, nous trouverons une autre solution.
 • Ai-je le droit de rompre notre accord sur votre service d’intermédiaire ?
  Bien sûr. Nous demandons un acompte lors de la signature du contrat. Le prix sera fixé entre nous. Si vous décidez d’arrêter le processus en cours, nous réaliserons le décompte des services réalisées par P & Cars et nous vous demanderons de compléter si le montant dépasse l’acompte reçu.
 • Combien demandez-vous pour vos services de mandataire ?
  P & Cars fonctionne sur commission. Nous parlerons en détails de tout cela lors de notre première rencontre.
 • Why use your services?
  P & Cars is : A stock of vehicles guaranteed minimum 1 year. A service of agent, that is to say that we help you to sell or to buy a vehicle by taking care of all the process according to your request. Many other services such as the passage to the technical control, the complete interior and/or exterior cleaning, ...
 • Can I come now?
  P & Cars is available exclusively by appointment, so do not hesitate to contact us. We will make sure to meet when it suits you.
 • How long will it take you to find my new vehicle?
  From our first meeting and after agreement, P & Cars will directly start looking for your vehicle. Depending on the vehicle and the time of the year, it will take more or less time. We will give you an estimate during our meeting.
 • What is included in the agent service for the sale of a vehicle?
  P & Cars takes care of the entire process of selling your vehicle. We estimate the price of your vehicle, we take care of the interior and exterior cleaning in order to create an ad and publish it on several websites. We then manage the potential buyers (information + appointments), we ensure the passage to the technical inspection as well as all the administrative papers of the sale. You will be kept informed throughout the process.
 • What is included in the agent service for the purchase of a vehicle?
  P & Cars will support you during the entire process of buying your future vehicle. During our meeting, you will share with us your wishes regarding the vehicle (if you do not have precise ideas, P & Cars will be pleased to advise you according to your needs / desires). As soon as this first point is completed, P & Cars will start looking for the vehicle, will travel to appraise and negotiate the vehicle, and will give you a complete report. P & Cars will be at your side during the administrative steps and will accompany you in the follow-up of the vehicle once bought.
 • Agent service or vehicle acquisition, which is more interesting?"
  Each has its advantages and disadvantages: With the agent service, it will take + time to sell the vehicle but you will get + money back. With the acquisition, the vehicle will be sold directly but you will get a little less money.
 • Can I store the car I want to sell?
  Yes, we accept to keep your vehicle for 10 days at no extra cost, after this period we will ask for a financial participation.
 • I want to sell my vehicle but I still want to use it. Is this a problem?
  There is no problem. P & Cars always adapts to your availability. If it is really impossible for you to free up a moment during your weeks, we will find another solution.
 • Do I have the right to break our agreement on your intermediary service?
  Of course we do. We ask for a deposit when signing the contract. The price will be agreed between us. If you decide to stop the process in progress, we will carry out the settlement of the services performed by P & Cars and we will ask you to complete if the amount exceeds the deposit received.
 • How much do you charge for your agent services?
  P & Cars works on commission. We will talk about all this in detail during our first meeting.
bottom of page